កម្មវិធី ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

កំណែ ២,០,២ (១៤ តុលា ២០១៩)

ទំនាក់ទំនងមកតាមអ៊ីម៉ែល

ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ការបកប្រែចាស់
សៀវភៅវនេះជា​សម្បត្តិ​សាធារណៈ